Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WŁADZE I ORGANY   \  KOMISJA REWIZYJNA

    Komisja Rewizyjna
  Adres: ul. Chopina 5, 20-026 Lublin
  Numer telefonu: 081-534-77-33
  Numer faxu: 081-534-77-34
  Adres e-mail: biuro@lir.com.pl

   

  Zakres działalności:

  KOMISJA REWIZYJNA

  I Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym oddzielnie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Komisji.

  II Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie finansowej działalności Izby, to jest:

  1) okresowe badanie dokumentów finansowych,

  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych,

  3) badanie działalności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów w spółkach i innych organizacjach w których zaangażowany jest majątek Izby,

  4) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,

  5) przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby.

  III  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

  Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji.

  IV  Członkowie Komisji Rewizyjnej tracą mandat w przypadku:

  1) złożenia rezygnacji,

  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła,

  4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami,

  3. Obsługę techniczną organów samorządowych zabezpiecza Prezes Izby

   

    udostępnił Agnieszka Grabowska dnia 2009-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra