Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGÓLNE

    Członkowie Izby
  Lubelski Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych
  Lubelski Cech Fotografów Polskich
  Lubelski Cech Fryzjerów
  Lubelski Cech Jubilerów
  Lubelski Cech Piekarzy
  Lubelski Cech Stolarzy
  Lubelski Cech Branży Budowlanej
  Lubelski Cech Wielobranżowy
  Chełmski Cech Wielobranżowy
    udostępnił Justyna Czarna dnia 2007-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ustawa o rzemiośle

  Dz.U.89.17.92
  1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770
  2001-01-01 zm. Dz.U.97.121.769
  2002-02-13 zm. Dz.U.01.129.1445

  tekst poniższy obowiązuje od dnia 13 lutego 2002 roku

  USTAWA
  z dnia 22 marca 1989 r.
  o rzemiośle.
  (Dz. U. z dnia 30 marca 1989 r.)
  (preambuła skreślona) (1)

  Rozdział 1

  Przepisy ogólne

  Art. 1. (2) Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115) mogą prowadzić tę działalność, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób zaliczana jest do rzemiosła.

  Art. 2. 1. (3) Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.
  1a. (4) Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników.
  2. (5) (skreślony).
  3. (6) (skreślony).
  4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
  5. (7) (skreślony).

  Art. 3. 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:
  1) (8) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
  2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
  3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.
  2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji.
  3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
  3a. (9) Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, stosując kryterium zgodności z prawem.
  4. (10) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego określi, w drodze rozporządzenia, zasady powoływania i działania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, sposób przeprowadzania egzaminów, zasady ustalania opłat egzaminacyjnych i wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych, wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz szczegółowe zasady, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych, uwzględniając w szczególności:
  1) skład komisji egzaminacyjnych,
  2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji egzaminacyjnych,
  3) zakres obowiązujących tematów egzaminów i tryb ich składania,
  4) sposób oceniania osób biorących udział w egzaminie.
  5. (11) Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.
  6. (12) Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze względu na siedzibę rzemieślnika.
  Rozdział 2
  Podstawowe prawa i obowiązki rzemieślnika

  Art. 4. 1. Rzemieślnik ma prawo:
  1) (13) zrzeszania się w organizacjach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, na zasadach określonych w ustawie,
  2) (14) wybierać i być wybieranym do organów samorządu gospodarczego rzemiosła,
  3) (15) korzystać z uproszczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg podatkowych na zasadach powszechnie obowiązujących przedsiębiorców.
  2. W przypadku śmierci rzemieślnika współmałżonek pozostający do chwili śmierci na utrzymaniu rzemieślnika oraz małoletni zstępni mają prawo nadal wykonywać rzemiosło w warunkach i na zasadach obowiązujących rzemieślnika.
  3. (16) Na rachunek zstępnych rzemiosło może być wykonywane przez ustawowego opiekuna do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności lub ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych.
  4. (17) Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują także pozostającym na utrzymaniu rzemieślnika do chwili jego śmierci pełnoletnim zstępnym pobierającym naukę w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych przez okres pobierania przez nich nauki w tych szkołach.
  5. (18) W przypadkach gdy dany rodzaj rzemiosła może być wykonywany wyłącznie po wykazaniu się przez rzemieślnika posiadaniem uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 10 ustawy wymienionej w art. 1, współmałżonek lub zstępni, o których mowa w ust. 3 i 4, prowadzą działalność za pośrednictwem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

  Art. 5. 1. Rzemieślnik jest obowiązany przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej.
  2. (19) Szczegółowe zasady etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła cechowego określa samorząd gospodarczy rzemiosła.
  3. (20) Przepis ust. 1 dotyczy także członków organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, o których mowa w art. 7 ust. 7.

  Art. 6. (21) 1. Rzemieślnicy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
  2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i tryb postępowania dyscyplinarnego określają statuty organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

  Rozdział 3

  Samorząd gospodarczy rzemiosła(22)

  Art. 7. 1. (23) Tworzy się samorząd gospodarczy rzemiosła.
  2. (24) Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.
  3. (25) Organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są:
  1) cechy,
  2) (26) (skreślony),
  3) izby rzemieślnicze,
  4) Związek Rzemiosła Polskiego,
  5) (27) (skreślony).
  4. (28) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności.
  5. (29) Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności:
  1) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,
  2) nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  3) udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła,
  4) reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,
  5) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.
  6. (30) Właściwi ministrowie zasięgają opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie do projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła.
  7. (31) Za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła jej członkami mogą być, na czas określony, także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników.

  Art. 8. (32) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła wymienione w art. 7 ust. 3 mają osobowość prawną.

  Art. 9. 1. (33) Cechy są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej.
  2. Podstawowym zadaniem cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

  Art. 10. 1. (34) Spółdzielnie rzemieślnicze działają na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego.
  2. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest w szczególności organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej.

  Art. 11. (35) 1. Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Izby mogą w swych statutach przyjmować nazwy z dodatkiem wyrazów "przedsiębiorczość" lub "przedsiębiorca" użytych w odpowiednim przypadku, a także określeń zawierających wskazanie regionu.
  2. Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Szczegółowy zakres zadań izb rzemieślniczych określają ich statuty.
  3. Izby rzemieślnicze są uprawnione do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.
  4. Ilekroć w przepisach prawa mówi się o izbie rzemieślniczej, należy przez to rozumieć izbę rzemieślniczą, utworzoną w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie, bez względu na nazwę przyjętą w jej statucie.

  Art. 12. 1. (36) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła wymienione w art. 7 ust. 3 pkt 1-3 mogą powołać ogólnopolską reprezentację, zwaną "Związek Rzemiosła Polskiego".
  2. (37) W Związku Rzemiosła Polskiego mogą się zrzeszać izby rzemieślnicze, a także cechy o zasięgu ogólnopolskim.
  3. (38) Związek Rzemiosła Polskiego może być utworzony z inicjatywy co najmniej 10 organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, wymienionych w art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3, oraz cechów ogólnopolskich, które zadeklarują członkostwo w tym związku w drodze uchwał walnych zgromadzeń.
  4. Podstawowym zadaniem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności społeczno-zawodowej oraz reprezentowanie interesów rzemiosła w kraju i za granicą.
  5. (39) Związek Rzemiosła Polskiego pełni względem spółdzielni rzemieślniczych funkcje związku rewizyjnego, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego.

  Art. 13. (40) Szczegółowe zadania organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, ich ustrój, stosunki prawne członków ustalane są w statutach uchwalanych przez zjazdy lub walne zgromadzenia tych organizacji.

  Art. 14. (41) Zasady gospodarki finansowej organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w nich pracowników określają walne zgromadzenia (zjazdy delegatów) tych organizacji, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
  Rozdział 4
  Przepisy przejściowe i końcowe

  Art. 15. 1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy cechy, izby rzemieślnicze i Centralny Związek Rzemiosła ulegają przekształceniu lub likwidacji stosownie do wymogów określonych w art. 6 i 49 ustawy o działalności gospodarczej lub niniejszej ustawy.
  2. Podstawę przekształcenia bądź likwidacji dotychczasowych organizacji rzemiosła stanowi uchwała walnego zgromadzenia lub odpowiednio zjazdu delegatów, powzięta w trybie przewidzianym dla dokonywania zmian statutów.
  3. Majątek i zobowiązania cechów, izb rzemieślniczych i Centralnego Związku Rzemiosła przechodzą odpowiednio na nowe organizacje z dniem ich przekształcenia.
  4. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w cechach, izbach rzemieślniczych i Centralnym Związku Rzemiosła stają się pracownikami przekształconych organizacji.

  Art. 16. Cechy i izby rzemieślnicze mogą być tworzone w trybie inicjatyw założycielskich lub w drodze podziału istniejących organizacji pod warunkiem zapewnienia samodzielności finansowej.

  Art. 17. 1. Podstawą utworzenia cechu w trybie inicjatywy założycielskiej jest uchwalenie statutu cechu odpowiadającego wymogom określonym w art.16 przez co najmniej 10 członków założycieli.
  2. Podstawą utworzenia cechu w trybie podziału jest uchwała walnego zgromadzenia cechu podlegającego podziałowi, powzięta w trybie określonym w statucie, zawierająca postanowienia o zasadach podziału z uwzględnieniem podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań cechu podlegającego podziałowi.

  Art. 18. Przepisy art. 17 mają odpowiednio zastosowanie do izb rzemieślniczych, z tym że liczba członków założycieli (cechów) wynosi co najmniej 5.

  Art. 19. (42) 1. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Art. 20. 1. Organizacje rzemiosła, o których mowa w art. 15, przechodzą w stan likwidacji na podstawie uchwał walnych zgromadzeń lub odpowiednio uchwał zjazdów delegatów, powziętych w trybie przewidzianym w statucie.
  2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmie majątek likwidowanej organizacji.

  Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 1989 r.
  1) Preambuła skreślona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  2) Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  3) Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  4) Art. 2 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  5) Art. 2 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  6) Art. 2 ust. 3 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  7) Art. 2 ust. 5 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  8) Art. 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  9) Art. 3 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  10) Art. 3 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  11) Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  12) Art. 3 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  13) Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  14) Art. 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  15) Art. 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.
  16) Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  17) Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  18) Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  19) Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  20) Art. 5 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  21) Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  22) Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  23) Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  24) Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  25) Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  26) Art. 7 ust. 3 pkt 2 skreślony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  27) Art. 7 ust. 3 pkt 5 skreślony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  28) Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  29) Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  30) Art. 7 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  31) Art. 7 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  32) Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 9 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  33) Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  34) Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  35) Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  36) Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  37) Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  38) Art. 12 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  39) Art. 12 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  40) Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  41) Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
  42) Art. 19 zmieniony przez art. 72 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.

    udostępnił Agnieszka Grabowska dnia 2006-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Statut

  Statut Lubelskiej Izby Rzemieślniczej

  uchwalony w dniu 16 sierpnia 2001 roku.

   Ze zmianami przyjętymi w dniu 14 marca 2003 roku.

  Tekst jednolity

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Izba Rzemieślnicza zwana dalej Izbą jest społeczno - zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszając na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki określone w art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle.

  2. Izba pełni funkcję federacji pracodawców. 

  § 2

  1. Izba nosi nazwę "Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie" a terenem jej działania są: województwo lubelskie oraz cały kraj.

  2. Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy w języku angielskim, "Chamber of Crafts, Lublin" oraz nazwy w języku niemieckim "Handwerkskammer, Lublin".

  § 3

  1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle ( Dz. U. nr 17, poz.92 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu.

  2. Izba może być członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie i Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

  § 4

  1. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników, a w szczególności:

  1) wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,

  2) udzielanie pomocy instruktażowo-doradczej zrzeszonym organizacjom i ich członkom, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym, w tym także doradztwa podatkowego na rzecz swoich członków,

  3) prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich,

  4) tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej, w tym w zakresie handlu zagranicznego,

  5) zakładanioe i prowadzenie we współpracy z władzami oświatowymi szkół ponadgimnazjalnych,

  6) inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji

  7) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji doradczych,

  8) podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów rzemiosła,

  9) wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w zakresie rzemiosła i mających znaczenie dla reprezentowanych przez Izbę dziedzin; w szczególności ustanawiania i zaprzysięgania rzeczoznawców, biegłych itp.,

  10) proponowanie, w przypqadkach określonych odrębnymi przepisami kandydtaów na stanowiska członków komisji podatkowych, rad zatrudnienia, ławników sądowych itp.,

  11) wydawanie opinii i zaświadczeń o istniejących zwyczajach dotyczących rzemiosła, o cenach itp.,

  12) wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych zaśwaidczeń dotyczących obrotu handlowego w rzemiośle,

  13) udzielanie porad i pomocy w zakresie pozyskiwania terenów i prowadzeni inwestycji przez rzemieślników i członków Izby,

  14) wykonywanie innych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa dotyczących remiosła i małej przedsiębiorczości.

  2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

  3. Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi-krajowymi i zagranicznymi-jednostki gospodarcze oraz przystępować do organizacji już istniejących.

  § 5

  Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 6

  Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

  1) cechy,

  2) spółdzielnie rzemieślnicze,

  3) inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie, Izbę,

  4) grupy rzemieślników utworzone przez Izbę.

  § 7

  Członkowie Izby mają prawo do:

  1) korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności  Izby, z uwzględnieniem postanowień paragrafu 8 punktu 2 statutu,

  2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

  3) uzyskiwanie informacji o wynikach i działaności Izby.

  § 8

  Członkowie mają obowiązek:

  1) stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

  2) uiszczania terminowo wpłat na wykonywanie zadań Izby. Wpłaty te wynoszą 1(jeden) złoty miesięcznie od każdego członka zrzeszonego w cechu i spółdzielni.

  § 9

  1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Prezes Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia.

  O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadnina. Organizacjom nie przyjetym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

  2. Członek może wystąpić z Izby z końcem roku kalendarzowego po uprzednim 6-miesiącznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

  § 10

  1. Członkostwo może być rozwiązane przez:

  1) wykreślenie jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działania w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,

  2) wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie,

  3) wystąpienia - na zasadach określonych w paragrafie 9 ust. 2,

  4)skreślenie - w przypadku likwidacji organizacji.

  2. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezes Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

  3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

  ORGANY IZBY

  § 11

  1. Organiami Izby są:

  1) Zjazd Delegatów,

  2) Prezes Izby,

  3) Zarząd Izby,

  4) Komisja Rewizyjna.

  2. Nie można być równocześnie Prezesem Izby i członkiem Zarządu Izby oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

  3. Wybory do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej, dokonywane sa w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  Kandydatami do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie rzemieślnicy - będący członkami Lubelskiej Izby Rzemieślniczej lub zrzeszonych w niej cechów. Odwołanie Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji rewizyjnej następuje także w głosowaniu jawnym. Do Prezesa Izby stosuje się postanowienia paragrafu 15 pkt 10 Statutu Izby.

  4. Warunkiem wyboru i odwołania Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie ponad 50 % głosów ważnych.

  5. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.

  § 12

  1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście.

  3. Do odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników w wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono - w stosunku do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej - kwotę równą wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesiącznego pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, a określonego w odrębych przepisach.

  ZJAZD DELEGATÓW

  § 13

  Zjazd jest najwyższym organem Izby upoważnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

  1. Delegatami na Zjazd są spośród członków Izby starsi cechów i prezesi zarzdu spółdzielni rzemieślniczych oraz osoby wskazane przez inne jednostki, o których mowa w paragrafie 6 pkt 3 grupa rzemieślników należących bezpośrednio do Izby wybiera ze swego grona na zjazd 1 delegata na 10 rzemieślników. Wybór delegata następuje z grupy minimum 5-osobowej.

  2. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek:

  śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub utraty funkcji dającej mandat delegata, w swojej organizacji. Delegat ma tylko 1 głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

  § 14

  1. W Zjeżdzie uczestniczą Prezes Izby, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  2. W Zjeżdzie uczestniczyć mogą:

   1) przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządowej,

   2) inne zaproszone osoby.

  3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uczestniczą w Zjeżdzie z głosem doradczym.

  §15

  Do właściwości Zjazdu należy:

  1) wyrażenie opinii o sytuacji rzemiosła i jego organizacjach,

  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Prezesa Izby i członków Izby w tych sprawach,

  3) uchwalenie statutu i jego zmian,

  4)  wybór delegatów na Zjazd organizacji, których Izba jest członkiem,

  5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby,

  6) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

  7) uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu,

  8) udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu. Absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarzdu udziela się w głosowaniu jawnym,

  9) wybieranie i powoływanie Prezesa Izby w głosowaniu jawnym, z pośród osób posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła i małej przedsiębiorczości,

  10) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu jawnym Komisji Rewizyjnej,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości,

  12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym odwołań od decyzji Prezesa Izby oraz podejmowanie decyzji o utrzymaniu ich w mocy lub uchyleniu,

  13) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Prezesa Izby,

  14) nadawanie godności honorowych,

  15) upoważnienie Prezesa Izby do zaciągania kredytów do wysokości określonej w uchwale Zjazdu.

  § 16

  1. Zjazd zwoływany jest przez Prezesa Izby przynajmniej raz na 4 lata.

  2. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Prezesa Izby w każdym czasie. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny zjazd na wniosek:

  - co najmniej połowy zrzeszonych organzacji,

  - Komisji Rewizyjnej,

  Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmm obrad zjazdu. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać zjazd w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

  3. O czasie , miejscu i porządku obrad zjazdu, Prezes Izby powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zjazdu. Z dniem wysłania zawiadomień w biurze Izby wykłada się do wglądu:protokół z poprzedniego Zjazd, projekty regulaminu obrad i proponowanych uchwał oraz sprawozdania Prezesa Izby i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  

  4. Uzupełnienie porządku obrad zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w mysl ust.2 do zgłoszenia wniosku o zwołaniu zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad zjazdu Prezes Izby obowiązany jest powiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem zjazdu.

  § 17

  Obrady zjazdu otwiera Prezes Izby przeprowadza wybór przewodniczącego zjazdu i sekretarza, którzy stanowią prezydium zjazdu.

  § 18

  1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50 % delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe.

  2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objetych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w paragrafie 16 statutu.

  Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić także przez Zjazd większością 2/3 głosów.

  3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut Zjazdu nie stanowi inaczej.

  4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

  5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zjazdu.

  Protokół przechowuje Prezes Izby.

  ZARZĄD IZBY

  §19

  Zarząd składa się z Prezesa Izby oraz dwóch członków Zarządu w randze wiceprezesów.

  §20

  1. Do zadań Zarządu należą:

  a) ustalanie struktury organizacyjnej Izby,

  b) ustalanie opłat za egzaminy mistrzowskie i czeladnicze,

  c) ustalanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych,

  d) podejmowanie decyzji o przystapieniu Izby do innych organizacji oraz spółek kapitałowych,

  e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zawnioskowanych przez Prezesa Izby.

  3. Prezesa Izby i dwóch członków Zarządu - wiceprezesów Zjazd wybiera indywidualnie w głosowaniu jawnym.

  PREZES IZBY

  §21

  1. Prezes Izby kieruje działalnością Izby.

  2. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

  Prawo występowania z insygniami przysługuje Prezesowi Izby.

  3. Prezes Izby organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłączonej właściwości Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej. Prezes Izby powołuje komisje egzaminacyjne. Prezes Izby może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawczo - doradcze. Może także powoływać komisje branżowe odpowiadające działającym ogólnopolskim komisjom branżowym jak i izbowe komisje branżowe w danym zawodzie.

  §22

  1. Prezesa Izby, zjazd wybiera w głosowaniu jawnym.

  2. Wybór Prezesa Izby jest równoznaczny z powołaniem na to stanowisko.

  3. Czynności prawnych w tym ustalenia wynagrodzenia dokonuja z Prezesem Izby wiceprezesi Izby.

  4. Do członków Zarządu Izby stosuje się postanowienia § 26 Statutu Izby.

  § 23

  Kierownkiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Prezes Izby.

  § 24

  1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i przewodniczący ich obradom, a w razie nieobecności wyznaczony wiceprezes.

  2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważnosci uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

  W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

   

  § 25

  1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składa Prezes Izby.

  2. Prezes Izby może ustanowić  pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynnosci szczególnych, okreslając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiazków.

  KOMISJA REWIZYJNA

  § 26

  Komisja Rewizyjna skada się z 3 członków wybranych przez Zjazd. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym oddzielnie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Komisji.

  §27

  Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie finansowej działalności Izby, to jest:

  1) okresowe badanie dokumentów finansowych,

  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych,

  3) badanie działaności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów w spółkach i nnych organizacjach w których zaangażowany jest majątek Izby,

  4) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,

  5) przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby.

  §28

  1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

  Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji.

  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej tracą mandat w przypadku:

  1) złożenia rezygnacji,

  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła,

  4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami,

  3. Obsługę techniczną organów samorządowych zabezpiecza Prezes Izby.

  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

  §29

  1. Od decyzji Prezesa Izby organizacjom rzemieslniczym i osobom, których decyzja dotyczy - w postepowaniu wewnątrz organizacyjnym - służy odwołanie od zjazdu wniesione za jego pośrednictwem.

  Po wpłynieciu odwołania i ponownym przeanalizowaniu sprawy, na skutek zmiany okoliczności Prezes Izby może zmienić wydaną wcześniej decyzję.

  2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Prezesa Izby przepisów prawa, statutu, uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła Polskiego.

  3. Termin odwołania od decyzji wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o niej. Zawiadomienie o decyzji powinno zawierać jej uzasadnienie, oraz pouczenie o prawie odwołania od decyzji w przewidzianym w statucie terminie.

  4. Odwołanie od decyzji Prezesa Izby powinno być rozpatrzone przez najbliższy zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zjazdu.

  5. Prezes Izby może wstrzymać wykonanie decyzji w przypadku wniesienia odwołania - do czasu rozpatrzenia odwołania.

  6. Zjazd powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jezeli odwołujący usprawiedliwia je wyjątkowymi okolicznościami.

  7. Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały Zjazdu w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

  GOSPODARKA FINANSOWA

  §30

  Koszty działalności Izby pokrywane są:

  1) z wpłat członków,

  2) z wpływów z działalności Izby,

  3) z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych, oraz innych osób fizycznych i prawnych,

  4) z oprocentowania środków bankowych,

  5) z udziału w zyskach i spółkach i innych podmiotach gospodarczych do których Izba nalezy,

  6) z dotacji i subwencji.

  §31

  Izba prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązujcymi przepisami. Plany finansowe opracowuje Prezes Izby.

  ZMIANA STATUTU

  §32

  Zmiana statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §33

  O likwidacji Izby oraz przeznaczenia jej majątku decyduje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów. 

    udostępnił Katarzyna Kostarz dnia 2009-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje Ogólne

  Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie 

  Lubelska Izba Rzemieślnicza istnieje od 30 sierpnia 2001 roku. Powstała z inicjatywy lubelskich rzemieślniczych przedsiębiorców. Izba zrzesza 9 cechów (8 z Lublina, 1 z Chełma). Przeprowadza egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dające kwalifikacje w zawodach sklasyfikowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego.Podstawą działania Lubelskiej Izby Rzemieślniczej są przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle.

  Prowadzi Ośrodek Szkolenia, Doradztwa i Promocji LIR w Lublinie przy ul. Spokojnej 10, w którym to organizowany jest szereg kursów i szkoleń dla rzemieślników i uczniów rzemiosła.

  Od 2002 roku rozwija i prowadzi współpracę oraz wymianę międzynarodową młodzieży szkolnej z Confederation Empresarial Valeniciana w ramach programu Leonardo da Vinci będącego częścią funduszu PHARE. Corocznie następuje barterowa wymiana 20-30 uczniów w zawodach kucharz, piekarz i cukiernik, gdzie w centrum Walencji odbywają oni praktyki zawodowe.Drugim przedsięwzięciem jest udział w międzynarodowym projekcie szkolenia młodych czeladników we wszystkich rzemieślniczych zawodach.To wspólny hiszpańsko-francusko-niemiecko-portugalski projekt.Lubelska Izba Rzemieślnicza jako przedstawiciel Polski ma być piątym partnerem w tym przedsięwzięciu.

  KONTAKT

  Lubelska Izba Rzemieślnicza

  zaprasza do swojej siedziby,która znajduje się

  w Lublinie 20-026, ul. Chopina 5

  codziennie od 8.00-16.00

  Numery telefonów:

  Sekretariat Prezesa i Dyrektora

  tel. (081) 534 77 33

  tel. (081) 534 77 34

  fax. (081) 543 77 33

  e-mail: jmiszczak@lir.com.pl

  e-mail: biuro@lir.com.pl

    udostępnił Agnieszka Grabowska dnia 2009-03-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Informacje Ogólne
  2. Statut
  3. Ustawa o rzemiośle
  4. Członkowie Izby
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra