Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OGÓLNE   \  STATUT

    Statut

  Statut Lubelskiej Izby Rzemieślniczej

  uchwalony w dniu 16 sierpnia 2001 roku.

   Ze zmianami przyjętymi w dniu 14 marca 2003 roku.

  Tekst jednolity

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Izba Rzemieślnicza zwana dalej Izbą jest społeczno - zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszając na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki określone w art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle.

  2. Izba pełni funkcję federacji pracodawców. 

  § 2

  1. Izba nosi nazwę "Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie" a terenem jej działania są: województwo lubelskie oraz cały kraj.

  2. Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy w języku angielskim, "Chamber of Crafts, Lublin" oraz nazwy w języku niemieckim "Handwerkskammer, Lublin".

  § 3

  1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle ( Dz. U. nr 17, poz.92 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu.

  2. Izba może być członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie i Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

  § 4

  1. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników, a w szczególności:

  1) wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,

  2) udzielanie pomocy instruktażowo-doradczej zrzeszonym organizacjom i ich członkom, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym, w tym także doradztwa podatkowego na rzecz swoich członków,

  3) prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich,

  4) tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej, w tym w zakresie handlu zagranicznego,

  5) zakładanioe i prowadzenie we współpracy z władzami oświatowymi szkół ponadgimnazjalnych,

  6) inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji

  7) delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji doradczych,

  8) podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów rzemiosła,

  9) wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w zakresie rzemiosła i mających znaczenie dla reprezentowanych przez Izbę dziedzin; w szczególności ustanawiania i zaprzysięgania rzeczoznawców, biegłych itp.,

  10) proponowanie, w przypqadkach określonych odrębnymi przepisami kandydtaów na stanowiska członków komisji podatkowych, rad zatrudnienia, ławników sądowych itp.,

  11) wydawanie opinii i zaświadczeń o istniejących zwyczajach dotyczących rzemiosła, o cenach itp.,

  12) wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych zaśwaidczeń dotyczących obrotu handlowego w rzemiośle,

  13) udzielanie porad i pomocy w zakresie pozyskiwania terenów i prowadzeni inwestycji przez rzemieślników i członków Izby,

  14) wykonywanie innych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa dotyczących remiosła i małej przedsiębiorczości.

  2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

  3. Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi-krajowymi i zagranicznymi-jednostki gospodarcze oraz przystępować do organizacji już istniejących.

  § 5

  Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 6

  Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

  1) cechy,

  2) spółdzielnie rzemieślnicze,

  3) inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie, Izbę,

  4) grupy rzemieślników utworzone przez Izbę.

  § 7

  Członkowie Izby mają prawo do:

  1) korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności  Izby, z uwzględnieniem postanowień paragrafu 8 punktu 2 statutu,

  2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

  3) uzyskiwanie informacji o wynikach i działaności Izby.

  § 8

  Członkowie mają obowiązek:

  1) stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

  2) uiszczania terminowo wpłat na wykonywanie zadań Izby. Wpłaty te wynoszą 1(jeden) złoty miesięcznie od każdego członka zrzeszonego w cechu i spółdzielni.

  § 9

  1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Prezes Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia.

  O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadnina. Organizacjom nie przyjetym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

  2. Członek może wystąpić z Izby z końcem roku kalendarzowego po uprzednim 6-miesiącznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

  § 10

  1. Członkostwo może być rozwiązane przez:

  1) wykreślenie jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działania w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,

  2) wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie,

  3) wystąpienia - na zasadach określonych w paragrafie 9 ust. 2,

  4)skreślenie - w przypadku likwidacji organizacji.

  2. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezes Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

  3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

  ORGANY IZBY

  § 11

  1. Organiami Izby są:

  1) Zjazd Delegatów,

  2) Prezes Izby,

  3) Zarząd Izby,

  4) Komisja Rewizyjna.

  2. Nie można być równocześnie Prezesem Izby i członkiem Zarządu Izby oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

  3. Wybory do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej, dokonywane sa w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

  Kandydatami do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie rzemieślnicy - będący członkami Lubelskiej Izby Rzemieślniczej lub zrzeszonych w niej cechów. Odwołanie Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji rewizyjnej następuje także w głosowaniu jawnym. Do Prezesa Izby stosuje się postanowienia paragrafu 15 pkt 10 Statutu Izby.

  4. Warunkiem wyboru i odwołania Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie ponad 50 % głosów ważnych.

  5. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.

  § 12

  1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście.

  3. Do odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników w wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono - w stosunku do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej - kwotę równą wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesiącznego pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, a określonego w odrębych przepisach.

  ZJAZD DELEGATÓW

  § 13

  Zjazd jest najwyższym organem Izby upoważnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

  1. Delegatami na Zjazd są spośród członków Izby starsi cechów i prezesi zarzdu spółdzielni rzemieślniczych oraz osoby wskazane przez inne jednostki, o których mowa w paragrafie 6 pkt 3 grupa rzemieślników należących bezpośrednio do Izby wybiera ze swego grona na zjazd 1 delegata na 10 rzemieślników. Wybór delegata następuje z grupy minimum 5-osobowej.

  2. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek:

  śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub utraty funkcji dającej mandat delegata, w swojej organizacji. Delegat ma tylko 1 głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

  § 14

  1. W Zjeżdzie uczestniczą Prezes Izby, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  2. W Zjeżdzie uczestniczyć mogą:

   1) przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządowej,

   2) inne zaproszone osoby.

  3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uczestniczą w Zjeżdzie z głosem doradczym.

  §15

  Do właściwości Zjazdu należy:

  1) wyrażenie opinii o sytuacji rzemiosła i jego organizacjach,

  2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Prezesa Izby i członków Izby w tych sprawach,

  3) uchwalenie statutu i jego zmian,

  4)  wybór delegatów na Zjazd organizacji, których Izba jest członkiem,

  5) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby,

  6) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

  7) uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu,

  8) udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu. Absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarzdu udziela się w głosowaniu jawnym,

  9) wybieranie i powoływanie Prezesa Izby w głosowaniu jawnym, z pośród osób posiadających wyższe wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła i małej przedsiębiorczości,

  10) wybieranie i odwoływanie w głosowaniu jawnym Komisji Rewizyjnej,

  11) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości,

  12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym odwołań od decyzji Prezesa Izby oraz podejmowanie decyzji o utrzymaniu ich w mocy lub uchyleniu,

  13) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Prezesa Izby,

  14) nadawanie godności honorowych,

  15) upoważnienie Prezesa Izby do zaciągania kredytów do wysokości określonej w uchwale Zjazdu.

  § 16

  1. Zjazd zwoływany jest przez Prezesa Izby przynajmniej raz na 4 lata.

  2. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Prezesa Izby w każdym czasie. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny zjazd na wniosek:

  - co najmniej połowy zrzeszonych organzacji,

  - Komisji Rewizyjnej,

  Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmm obrad zjazdu. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać zjazd w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

  3. O czasie , miejscu i porządku obrad zjazdu, Prezes Izby powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zjazdu. Z dniem wysłania zawiadomień w biurze Izby wykłada się do wglądu:protokół z poprzedniego Zjazd, projekty regulaminu obrad i proponowanych uchwał oraz sprawozdania Prezesa Izby i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  

  4. Uzupełnienie porządku obrad zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w mysl ust.2 do zgłoszenia wniosku o zwołaniu zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad zjazdu Prezes Izby obowiązany jest powiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem zjazdu.

  § 17

  Obrady zjazdu otwiera Prezes Izby przeprowadza wybór przewodniczącego zjazdu i sekretarza, którzy stanowią prezydium zjazdu.

  § 18

  1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50 % delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe.

  2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objetych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w paragrafie 16 statutu.

  Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić także przez Zjazd większością 2/3 głosów.

  3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut Zjazdu nie stanowi inaczej.

  4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

  5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zjazdu.

  Protokół przechowuje Prezes Izby.

  ZARZĄD IZBY

  §19

  Zarząd składa się z Prezesa Izby oraz dwóch członków Zarządu w randze wiceprezesów.

  §20

  1. Do zadań Zarządu należą:

  a) ustalanie struktury organizacyjnej Izby,

  b) ustalanie opłat za egzaminy mistrzowskie i czeladnicze,

  c) ustalanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych,

  d) podejmowanie decyzji o przystapieniu Izby do innych organizacji oraz spółek kapitałowych,

  e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach zawnioskowanych przez Prezesa Izby.

  3. Prezesa Izby i dwóch członków Zarządu - wiceprezesów Zjazd wybiera indywidualnie w głosowaniu jawnym.

  PREZES IZBY

  §21

  1. Prezes Izby kieruje działalnością Izby.

  2. Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

  Prawo występowania z insygniami przysługuje Prezesowi Izby.

  3. Prezes Izby organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłączonej właściwości Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej. Prezes Izby powołuje komisje egzaminacyjne. Prezes Izby może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawczo - doradcze. Może także powoływać komisje branżowe odpowiadające działającym ogólnopolskim komisjom branżowym jak i izbowe komisje branżowe w danym zawodzie.

  §22

  1. Prezesa Izby, zjazd wybiera w głosowaniu jawnym.

  2. Wybór Prezesa Izby jest równoznaczny z powołaniem na to stanowisko.

  3. Czynności prawnych w tym ustalenia wynagrodzenia dokonuja z Prezesem Izby wiceprezesi Izby.

  4. Do członków Zarządu Izby stosuje się postanowienia § 26 Statutu Izby.

  § 23

  Kierownkiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Prezes Izby.

  § 24

  1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i przewodniczący ich obradom, a w razie nieobecności wyznaczony wiceprezes.

  2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważnosci uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

  W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

   

  § 25

  1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składa Prezes Izby.

  2. Prezes Izby może ustanowić  pełnomocników do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynnosci szczególnych, okreslając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiazków.

  KOMISJA REWIZYJNA

  § 26

  Komisja Rewizyjna skada się z 3 członków wybranych przez Zjazd. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym oddzielnie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Komisji.

  §27

  Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie finansowej działalności Izby, to jest:

  1) okresowe badanie dokumentów finansowych,

  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych,

  3) badanie działaności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów w spółkach i nnych organizacjach w których zaangażowany jest majątek Izby,

  4) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,

  5) przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby.

  §28

  1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

  Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji.

  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej tracą mandat w przypadku:

  1) złożenia rezygnacji,

  2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

  3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła,

  4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami,

  3. Obsługę techniczną organów samorządowych zabezpiecza Prezes Izby.

  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

  §29

  1. Od decyzji Prezesa Izby organizacjom rzemieslniczym i osobom, których decyzja dotyczy - w postepowaniu wewnątrz organizacyjnym - służy odwołanie od zjazdu wniesione za jego pośrednictwem.

  Po wpłynieciu odwołania i ponownym przeanalizowaniu sprawy, na skutek zmiany okoliczności Prezes Izby może zmienić wydaną wcześniej decyzję.

  2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Prezesa Izby przepisów prawa, statutu, uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła Polskiego.

  3. Termin odwołania od decyzji wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o niej. Zawiadomienie o decyzji powinno zawierać jej uzasadnienie, oraz pouczenie o prawie odwołania od decyzji w przewidzianym w statucie terminie.

  4. Odwołanie od decyzji Prezesa Izby powinno być rozpatrzone przez najbliższy zjazd, jeżeli wpłynęło co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zjazdu.

  5. Prezes Izby może wstrzymać wykonanie decyzji w przypadku wniesienia odwołania - do czasu rozpatrzenia odwołania.

  6. Zjazd powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jezeli odwołujący usprawiedliwia je wyjątkowymi okolicznościami.

  7. Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały Zjazdu w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

  GOSPODARKA FINANSOWA

  §30

  Koszty działalności Izby pokrywane są:

  1) z wpłat członków,

  2) z wpływów z działalności Izby,

  3) z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych, oraz innych osób fizycznych i prawnych,

  4) z oprocentowania środków bankowych,

  5) z udziału w zyskach i spółkach i innych podmiotach gospodarczych do których Izba nalezy,

  6) z dotacji i subwencji.

  §31

  Izba prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązujcymi przepisami. Plany finansowe opracowuje Prezes Izby.

  ZMIANA STATUTU

  §32

  Zmiana statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §33

  O likwidacji Izby oraz przeznaczenia jej majątku decyduje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów. 

    udostępnił Katarzyna Kostarz dnia 2009-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra