Lubelska Izba Rzemieśnicza serwis informacyjny
OGÓLNE
 • Informacje Ogólne
 • Statut
 • Ustawa o rzemiośle
 • Członkowie Izby
 • WŁADZE I ORGANY
 • Zarząd
 • Prezes Zarządu
 • Zastępcy Prezesa Zarządu
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje Branżowe
 • ZADANIA PUBLICZNE
 • Oświata Zawodowa
 • Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego
 • Systemy Jakości
 • Punkt Konsultacyjno-Doradczy
 • Projekty
 • JEDNOSTKI ORG.
 • Cechy rzemieślnicze
 • Władze Cechu
 • Spółdzielnie rzemieślnicze
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Statut z dnia 2009-02-20 17:48:47

    Statut

   

  Statut Lubelskiej Izby Rzemieślniczej

   

  uchwalony w dniu

  16 sierpnia 2001 r.

  ze zmianami przyjętymi w dniu 28 listopada 2006 r.

  i w dniu 31 lipca 2008 r.

   

  Tekst jednolity

   

   

   

   

   


   

   

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  § 1

  1.     Izba Rzemieślnicza zwana dalej Izbą jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki określone w art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle.

  2.     Izba pełni funkcję federacji pracodawców.

   

  § 2

  1.     Izba nosi nazwę „Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie” a terenem jej działania są: województwo lubelskie oraz cały kraj.

  2.     Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy w języku angielskim, ”Chamber of Crafts, Lublin” oraz nazwy w języku niemieckim ”Handwerkskammer, Lublin”.

   

  § 3

  1.     Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

  2.     Izba może być członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie i Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

   


  § 4

  1.     Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, sądów oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników w kraju i za granicą, a w szczególności:

  1)    wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła oraz możliwość uczestniczenia w dialogu społecznym po stronie pracodawców w wojewódzkiej komisji dialogu społecznego oraz w innych instytucjach dialogu społecznego, wyznaczając swoich przedstawicieli do tych gremiów,

  2)    udzielanie pomocy instruktażowo – doradczej zrzeszonym organizacjom i ich członkom, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym, w tym także doradztwa podatkowego na rzecz swoich członków,

  3)    prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich,

  4)    tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej, w tym w zakresie handlu zagranicznego,

  5)    zakładanie i prowadzanie we współpracy z władzami oświatowymi szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestniczenie w realizacji zadań w dziedzinie oświaty i wychowania na rzecz przygotowania wykwalifikowanych kadr,

  6)    inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji,

  7)    delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji doradczych,

  8)    podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów rzemiosła,

  9)    wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w zakresie rzemiosła i mających znaczenie dla reprezentowanych przez Izbę dziedzin; w szczególności ustanawiania i zaprzysięgania rzeczoznawców, biegłych itp.,

  10)           proponowanie, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami kandydatów na stanowiska członków komisji podatkowych, rad zatrudnienia, ławników sądowych itp.,

  11)           wydawanie opinii i zaświadczeń o istniejących zwyczajach dotyczących rzemiosła, o cenach itp.,

  12)           wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych zaświadczeń dotyczących obrotu handlowego w rzemiośle,

  13)           udzielanie porad i pomocy w zakresie pozyskiwania terenów i prowadzenia inwestycji przez rzemieślników i członków Izby,

  14)           wspieranie zrzeszonych organizacji i ich członków oraz zrzeszonych w Izbie rzemieślniczych przedsiębiorców poprzez informacje, doradztwo i pomoc w przygotowywaniu dokumentów w zakresie zamówień publicznych w kraju i innych państwach Unii Europejskiej,

  15)           propagowanie oraz inicjowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie organizowania się rzemieślniczych organizacji i rzemieślniczych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego w klastry,

  16)           współdziałanie z instytucjami naukowo – badawczymi oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,

  17)           upowszechnianie dorobku rzemiosła i jego roli społeczno – gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,

  18)           podejmowanie działań mających na celu przygotowanie rzemieślników oraz zrzeszających ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego Rynku Europejskiego,

  19)           wykonywanie innych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

  2.     Izba może prowadzić działalność gospodarczą.

  3.     Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi – krajowymi i zagranicznymi – jednostki gospodarcze oraz przystępować do organizacji już istniejących.

   

  § 5

  Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

   

   

  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

   

  § 6

  Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

  1)    cechy,

  2)    spółdzielnie rzemieślnicze,

  3)    inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie, Izbę,

  4)    grupy rzemieślników utworzone przez Izbę,

  5)    indywidualni rzemieślnicy.

   

  § 7

  Członkowie Izby mają prawo do:

  1)    korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby, z uwzględnieniem postanowień § 8 pkt 2 statutu,

  2)    zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

  3)    uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby.

   

  § 8

  Członkowie mają obowiązek:

  1)    stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

  2)    uiszczania terminowo wpłat na wykonywanie zadań Izby. Wpłaty te wynoszą 1(jeden) złoty miesięcznie od każdego członka zrzeszonego w cechu i spółdzielni. Indywidualni rzemieślnicy zrzeszeni w Izbie wpłacają na wykonywanie zadań Izby co najmniej 50 złotych miesięcznie.

   

  § 9

  1.     Przyjęcia na członka Izby dokonuje Prezes Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia.

  O decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom oraz indywidualnym rzemieślnikom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

  2.     Członek może wystąpić z Izby z końcem roku kalendarzowego po uprzednim 6-miesięcznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

   


  § 10

  1.     Członkostwo może być rozwiązane przez:

  1)    wykreślenie jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działania w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,

  2)    wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie,

  3)    wystąpienia - na zasadach określonych w § 9 ust. 2,

  4)    skreślenie – w przypadku likwidacji organizacji.

  2.     Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezes Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

  3.     Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

  4.     Powyższe zasady postępowania stosuje się odpowiednio do indywidualnych rzemieślników.

   

   

  ORGANY IZBY

   

  § 11

  1.     Organami Izby są:

  1)    Zjazd Delegatów,

  2)    Prezes Izby

  3)    Zarząd Izby

  4)    Komisja Rewizyjna

  2.     Nie można być równocześnie członkiem Zarządu Izby oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

  3.     Wybory do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej, dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatami na Wiceprezesów Izby i członków Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie rzemieślnicy - delegaci. Odwołanie Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej następuje także w głosowaniu jawnym. Do Prezesa Izby stosuje się postanowienia § 15 pkt 8 i 9 Statutu Izby.

  4.     Warunkiem wyboru i odwołania Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie ponad 50 % głosów ważnych.

  5.     Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.

   

  § 12

  1.     Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału
  w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

  2.     Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście.

  3.     Do odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników w wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono – w stosunku do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwotę równą wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, a określonego w odrębnych przepisach.

   

   

  ZJAZD DELEGATÓW

   

  § 13

  Zjazd jest najwyższym organem Izby upoważnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

  1.     Delegatami na Zjazd są spośród członków Izby starsi cechów i prezesi zarządu spółdzielni rzemieślniczych oraz osoby wskazane przez inne jednostki, o których mowa w § 6 pkt 3 grupa rzemieślników należących bezpośrednio do Izby wybiera ze swego grona na zjazd 1 delegata na 10 rzemieślników. Wybór delegata następuje z grupy minimum 5-osobowej.

  2.     Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek:

  śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub utraty funkcji dającej mandat delegata w swojej organizacji oraz utraty przez organizację członkostwa w Izbie Delegat ma tylko 1 glos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

   

  § 14

  1.     W Zjeździe uczestniczą Prezes Izby, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  2.     W Zjeździe uczestniczyć mogą:

  1)    przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządowej,

  2)    inne zaproszone osoby.

  3.     Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

   

  § 15

  Do właściwości Zjazdu należy:

  1)    wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła i jego organizacjach,

  2)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Prezesa Izby i członków Izby w tych sprawach,

  3)    uchwalenie statutu i jego zmian,

  4)    wybór delegatów na Zjazd organizacji, których Izba jest członkiem,

  5)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezesa Izby oraz Zarządu Izby,

  6)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

  7)    uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu,

  8)    udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu. Absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu udziela się w głosowaniu jawnym,

  9)    wybieranie i powoływanie Prezesa Izby w głosowaniu jawnym, z pośród osób posiadających wyższe wykształcenie, z tytułem co najmniej magistra, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła i małej przedsiębiorczości,

  10)           wybieranie i odwoływanie w głosowaniu jawnym członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

  11)           podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości,

  12)           rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym odwołań od

  decyzji Prezesa Izby oraz Zarządu Izby podejmowanie decyzji o utrzymaniu ich w mocy lub uchyleniu,

  13)           rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Prezesa Izby,

  14)           nadawanie godności honorowych,

  15)           upoważnienie Prezesa Izby do zaciągania kredytów do wysokości określonej w uchwale Zjazdu.

   

  § 16

  1.Zjazd zwoływany jest przez Prezesa Izby przynajmniej raz na 4 lata.

  2.Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Prezesa Izby w każdym czasie. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny zjazd na wniosek:

  -         Co najmniej połowy zrzeszonych organizacji,

  -         Komisji Rewizyjnej,

  Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad zjazdu. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać zjazd w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

  3. O czasie, miejscu i porządku obrad zjazdu, Prezes Izby powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zjazdu. Z dniem wysłania zawiadomień w biurze Izby wykłada się do wglądu: protokół z poprzedniego Zjazdu, projekty regulaminu obrad i proponowanych uchwał oraz sprawozdania Prezesa Izby i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

  4. Uzupełnienie porządku obrad zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust.2 do zgłoszenia wniosku o zwołaniu zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad zjazdu Prezes Izby obowiązany jest powiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem zjazdu.

   

  § 17

  Obrady zjazdu otwiera Prezes Izby przeprowadza wybór przewodniczącego zjazdu i sekretarza, którzy stanowią prezydium zjazdu.

   

  § 18

    udostępnił Katarzyna Kostarz dnia 2009-02-20

  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra